เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11


เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และ
สหกรณ์ เขต 11
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืชผักตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และติดตามงานกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกสวาท ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ เกษตรอำเภอหว้านใหญ่และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال