เกษตรมุกดาหารออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัยไอโอชาร์บ้านขามป้อม-นามน


เกษตรมุกดาหารออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัยไอโอชาร์บ้านขามป้อม-นามน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ นายสมใจ ผลประสาท เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ และผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัยไอโอชาร์บ้านขามป้อม-นามน หมู่ที่ 4 ต.บางทรายน้อย
อ.
หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เพื่อเตรียมการต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตที่ 11 ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال