เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2563


เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
นายวันชัย ประยงค์​หอม ​เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อวางแผนและติดตามงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดพอสังเขปในเรื่องผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง และมาตรการป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกร ติดตามเร่งรัดหนี้สินโครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544 สรุปผลการอบรม การเพิ่มทักษะด้านการผลิตข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 การพิจารณาข้อเสนอโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa) ฯลฯ โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال