เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหา เตรียมการรับมือสถานการณ์แล้ง ปี 2563


เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหา
เตรียมการ
รับมือสถานการณ์แล้ง ปี 2563
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นายวันชัย  ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายถาวร ปัททุม เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหา เตรียมการรับมือสถานการณ์แล้ง ปี 2563 แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง (ข้าวนาปรัง) ปี 2562/63 นอกเขตชลประทาน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพาะปลูก จำนวน 22 ราย ณ บ้านจอมมณีใต้ ตำบลผึ่งแดด และตำบลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยยาง บ้านจอมมณีใต้ ตำบลผึ่งแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร และสร้างการรับรู้พร้อมแนะนำวางแผนการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำในกลุ่มอย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการเพาะปลูกใช้ช่วงฤดูแล้ง โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง รวมประมาณ 500 ไร่  และจากการติดตามคาดว่าปริมาณน้ำในห้วยยางมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรตลอดฤดูกาลผลิตดังกล่าว ต่อไป


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال