เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพาส่วนราชการพบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายนพ.ศ 2552 เวลา 15:00 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพาส่วนราชการพบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" พบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ณ โรงเรียนชุมชนโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการนี้ เกษตรจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปีของ อปท. และร่วมออกกำลังกายร่วมกันกับส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال