14 ตุลาคม 2552 17 พฤศจิกายน 2552 2553 2554 2563 5 ประสาน 9101 9 ธันวาคม กฐินพระราชทาน กต.ตร. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรีดยาง กลยุทธ์ กลุ่มทอผ้าไหมดั้งเดิมหนองสูง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช กษ01 กัญชง กัญชา กัญชา กัญชง กันยายน การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สิทธิ์ของเกษตรกร หน้าที่ของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก การแข่งขันกีฬา การคัดเลือกคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร การจัดงาน การจัดสัมมนา การจำแนกองค์ความรู้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การดำเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การทำนาโยน การนิเทศงาน การปฏิบัติการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ การประกวด การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย การประกอบอาชีพ การประชุม การประชุมกรมการจังหวัด การประชุมเกษตรอำเภอ การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ การประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร การประชุมสัมมนาเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน การปลูก การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน การปลูกผัก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การแปรรูปและถนอมอาหาร การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การผลิตและอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ การฝึกอบรม การเลี้ยงปลาหมอ การเลี้ยงไส้เดือน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร การอบรม การออกติดตาม กำจัดศัตรูพืช กำนัน กิจกรรมจิตอาสา กีฬาไตรภาคี กุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกร เกษตรกรดีเด่น เกษตรกรรมทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เกษตรตำบลดีเด่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรน่ารู้ เกษตรมุกดาหาร เกษตรอำเภอคำชะอี เกษตรอำเภอดงหลวง เกษตรอำเภอดีเด่น เกษตรอำเภอหนองสูง เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอีสาน เกษียณ แก้ไขปัญหา ไก่งวง ขายทอดตลาด ข้าราชการ ข่าว ข้าวกล้องปลอดสารพิษ ข่าวจากกลุ่มฝ่าย ข่าวจากอำเภอ ขาวดำ ข้าวนาปี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ข่าวสารจากเกษตรอำเภอ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข้าวอินทรีย์ ขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แข่งขัน ไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีน คณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน คณะติดตามนิเทศงาน คณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คลินิกเกษตร คัดเลือก คำรณ หว่างหวังศรี คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร คู่มือ เครือข่าย เคหกิจเกษตร เคารพธงชาติ โคก หนอง นา โมเดล โครงการ โครงการ 2564 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โครงการไทยนิยม โครงการประกันรายได้ โครงการปุ๋ยลดต้นทุน โครงการพัฒนาด้านอ้อย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2557 โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการรับจำนำข้าว โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ฆ่าเชื้อ งบประมาณ งานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร งานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2555 งานเกษตรแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานแตงร้าน งานราตรีสโมสรมุกดาหารรวมใจ เงาะ จดหมายข่าว จังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จัดกระบวนการเรียนรู้ จัดงาน จุดบริการประชาชน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานด้านเคหกิจเกษตรดีเด่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ช่อง 3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชาวไร่อ้อย ชี้แจง ชีวภัณฑ์ เชื่อความสัมพันธ์ โซนนิ่ง ดร.บุญร่วม คำจันทราช ดร.วิมล จันทรโรทัย ด้วงแรด ดินและปุ๋ย ดีเด่น เดือนธันวาคม ต้นกล้าอาชีพ ตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ตรวจสต๊อกข้าว ตลาดเกษตรกร ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ตลาดข้าวครบวงจร ตลาดนัดข้าวเปลือก ตลาดนัดสีเขียว ตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ตลาดอินโดจีน ต้อนรับ ตะกร้าพลาสติก ตักบาตร ตำบลคำบก ตำบลชะโนด ตำบลชะโนดน้อย ตำบลโชคชัย ตำบลดงเย็น ตำบลดงหลวง ตำบลโนนยาง ตำบลบ้านซ่ง ตำบลบ้านเป้า ตำบลโพนทราย ติดตาม ติดตามงาน ติดตามสถานการณ์ ตุลาคม เตรียมการ เตือนการระบาดศัตรูพืช แตงร้าน ถนอมอาหาร ถวายพระพร ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ ปฏิญาณ ถั่วลิสง ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ถูกทั้งแผ่นดิน ท่องเที่ยววิถีเกษตร ทอดผ้าป่า ทอผ้าดั้งเดิม ทักษะ ทำเนียบเจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตร ทำยางแผ่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธารจินดา นโยบาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นางจันจิรา สายรอด นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ นางเจนจิรา คำมุงคุณ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร นางสาวธมกร ไชยบุบผา นางสาวสมจิต บุทธิจักร์ นางสุมามาลย์ สายชมภู นางอรจิรา มุ่งดี นางอุไรแพ หาทวีแสน นายคมกริช ไตรยศ นายจารึก ศิริกุล นายชยันต์ ศิริมาศ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ นายนิคม อุทยารักษ์ นายบรรจง ร่วมสุข นายบุญมาก พ่ออามาตย์ นายบุญร่วม คำจันทราช นายประจัญ ขันพิมล นายประเวช สุขพอดี นายประสงค์ ประไพตระกูล นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นายร่มไม้ นวลตา นายวันชัย ประยงค์หอม นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์ นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร นายศุภชัย โพธิ์สุ นายสนอง ศรีประสาร นายสังการ เมืองมา นายสินสมุทร โนนมี นายสุวิทย์ จัทร์หวร นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอาคม ศรีประภาพงศ์ นายอำเภอคำชะอี นายอำเภอดงหลวง นายโอฬาร พิทักษ์ นายโฮม อุคำ น่าสนใจ นำเสนอ นิเทศงาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ แนวทาง แนะนำ บทความเกษตร บรรยาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บ่อทอง บันทึกข้อมูล บ้านเป้า บ้านสวย เมืองสุข บุญสำนักงาน ใบรับรอง ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ประกวด ประกวดราคา ประกวดหมู่บ้าน อพป. ประกันรายได้ ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศเจตนารมณ์ ประกาศสอบราคา ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประกาศอำเภอเมืองมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ ประชุม ประชุมเกษตรกร ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ประชุมใหญ่สามัญ ประธาน ประเภทข้าวหอมมะลิ ประเมินผล ประสบการณ์ ประสานงาน ประหยัดพลังงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกข้าว ปลูกป่า ปลูกผัก ปลูกยางพารา ปัญหา-อุปสรรค ปาล์มน้ำมัน ปิโตเลียม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปุ๋ย ปุ๋ยลดต้นทุน เปิดงาน แปรรูป แปลงต้นแบบ แปลงใหญ่ แปลงใหญ่ข้าว แปลงใหญ่ระดับประเทศ ผลการดำเนินงาน ผลผลิตสูง ผักปลอดภัย ผักปลอดภัยไร้สารพิษ ผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ผักไร้ดิน ผักหวานป่า ผักไฮโดรโปนิกส์ ผ้าหมักโคลน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่ความรู้ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการปฏิบัติงาน แผนแม่บท ฝ้ายตะหลุง พนักงานราชการเฉพาะกิจ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระใหญ่ ศูนย์รวมใจชาวมุกดาหาร พอสว. พัฒนา พัฒนาผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พัฒนาผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร พันธุ์พืชพระราชทาน พันธุ์ยางพารา พายุ พาแลง พิธี พืชพลังงานทดแทน พืชไร่ พืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจหลัก เพลงของชีวิต เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ ไฟฟ้าพลังน้ำ ไฟไหม้ ภัยพิบัติ ภัยแล้ง ภาวะการผลิตพืช ภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน มกราคม ม.ขอนแก่น มหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือ มอบเงินสนับสนุน มอบปัจจัยการผลิต มอบผ้าห่มกันหนาว มอบรางวัล มอบสิ่งของ มะขามเปรี้ยวฝักโต มันสำปะหลัง มุกดาหาร เทรดแฟร์ แม่บ้านเกษตรกร แมลงศัตรูธรรมชาติ ไม้ผล ยางพารา ย้าย เยี่ยมเยียน รดน้ำดำหัว ร่วมต้อนรับ ร่วมเป็นเกียติ ร่วมพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับอำเภอ ระบบส่งเสริมการเกษตร ระบบสารสนเทศด้านการเกษตร ระบาด รัฐบาล รัฐมนตรี รับมอบเงิน รับเสด็จ ราคายุติธรรม รางวัล ราชพิธี รายการ เกษตรโลก เกษตรเรา รายการโทรทัศน์ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี รีสอร์ท เร่งด่วน โรคใบด่างมันสำปะหลัง โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกษตรจังหวัดมุกดาหาร โรคพืชและแมลง โรคไหม้ข้าว โรคไหม้ข้าวระบาด โรงเรียนเกษตรกร โรงเรียน ตชด การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านแวง ไรแดง ไร่นาสวนผสม ลงแขกเกี่ยวข้าว วัดผลการปฏิบัติงาน วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน วันเกษตรกร วันข้าราชการพลเรือน วันยุทธหัตถี วันรณรงค์การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด วันสตรีสากล วันสำคัญ วิถีถิ่น วิถีไทย วิทยากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ วิสาหกิจชุมชน เวทีเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศดปช. ศพก. ศัตรูข้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ศาลาขาว ศึกษาดูงาน ศูนย์ 3 วัย ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สงกรานต์ ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สต็อกข้าว สถานีวิทยุ สถาบันเกษตรกรดีเด่น ส.ป.ก. ส้มเขียวหวาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมัครงาน สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุนไพร สยามแม็คโคร สวนปาล์ม สวนปาล์มน้ำมัน ส.ว.พบประชาชน สอบแข่งขัน สะเก็ดข่าว สัตว์น้ำ สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ สัมมนาเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สาระดีดี สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น สำนักงานเกษตรจังหวัดมุก สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 สินค้า สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าสหกรณ์ สิริมงคล สื่อมวลชน ไส้เดือน หน่วยงานราชการ หนอนกระทู้กล้า หนอนใยผัก หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือราชการ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หมู่บ้านดีเด่น หลักการในการบริหารงาน หว้านใหญ่ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร หอยเชอรี่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไหว้ศาลปู่ตา องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม องค์ความรู้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อบจ.มุกดาหาร อบรม อปท. ออกติดตาม ออกพบปะเกษตรกร ออกหน่วยบริการ อ้อย อ้อยโรงงาน อาชีพ อาชีพทำนา อาชีพทำไร่ อาชีพทำสวน อาชีพไร่นาสวนผสม อาชีพเสริม อาสาสมัครเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอ อำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวง อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอหนองสูง อำเภอหว้านใหญ่ อุทกภัย โอท็อป Agricultural Tourism Agrimap Big Cleaning Day Conference CoO Covid-19 DW e-bidding Fabric Facebook Live Ferment Fermented mud cloth Field Day GAP GIS GPS Harvest high yields of good quality rice Hydroponics KM KM Team knowledge management MOU Mud Mukdahan News News of the Provincial Agriculture Office Mukdahan Nong Sung OTOP person Provincial Agriculture Provincial Agriculture Office Mukdahan PW Sanook Farmer Market Slider Smart farmer T&V System ver video Year End Conference Young Smart Farmer YSF zoning

เคล็ดลับ 20 ข้อ ที่จะช่วยให้ทำงานเสร็จก่อนกลับบ้านทุกวัน

มีคนบอกว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเรา "เคยวางแผนการทำงานบ้างหรือไม่" บางที ถ้างานเยอะจนสับสน ไม่รู้จะทำอันไหนก่อน ถึงเวลา 8 ชั่วโมงสำหรับการทำงานก็ยังไม่พอ เคล็ดลับ 20 เคล็ดลับนี้เพื่อมนุษย์เงินเดือน เพื่อที่คุณจะได้จัดสรรการทำงานอย่างเป็นระบบ และจะช่วยให้ทำงานเสร็จก่อนกลับบ้าน

1. ตั้งเป้าไปเลยว่าหลังเลิกงานคุณอยากไปไหน 

การหาสิ่งมาล่อใจก็เป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่ง เพราะการมีเป้าหมายทุกวันจะช่วยให้คุณมีแรงทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าวันนั้นคือ วันศุกร์แห่งชาติ แค่คิดถึงเพื่อนๆ ที่จะเจอกันตอนเย็น คุณก็จะมีแรงฮึดขึ้นอีกเยอะ

2. พักผ่อนให้เพียงพอ

อย่าบอกว่าทำงานเยอะจนไม่มีเวลาพักผ่อน เพราะไม่ว่าคุณจะทำงานกี่โมง สิ่งสำคัญที่สุดคือ การพักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ ตื่นเช้ามาจะได้มีแรงทำงานต่อ

3. ร่างกายต้องพร้อม

นอกจากจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้ว การออกกำลังกายก็ต้องทำด้วย เชื่อเถอะว่าถ้าสุขภาพกายพร้อม สุขภาพใจก็จะพร้อมตามไปด้วย แม้จะมีเวลาออกกำลังกายไม่มากนัก เดี๋ยวนี้มีคลิปวิดีโอในยูทูปมากมายให้คุณเลือกออกกำลังกายตาม ไม่ต้องไปถึงฟิตเนสก็ออกกำลังกายได้ ถ้าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรง ก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบรรลุเป้าหมายได้ทุกๆ วัน

4. ต้องมีเส้นตาย

ไม่ว่าหัวหน้าจะส่งงานล่วงหน้า 1 เดือน 1 สัปดาห์ หรือ 1 วัน วางเงินเดิมพันได้เลยว่า ยังไงคุณก็จะทำช่วงวินาทีสุดท้ายอยู่ดี ผลลัพธ์สุดท้ายคือ งานก็ต้องเสร็จแน่นอน

5. จัดลำดับความสำคัญของงาน

จดทุกอย่างที่ต้องทำไว้ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญของงาน เมื่อทำเสร็จก็ขีดฆ่าไปเลย ช่วงเวลาที่ได้ขีดฆ่านั้น คุณจะมีความสุขอย่างมาก

6. ถ้าทำไม่ทันก็ต้องบอก

ปริมาณงานที่คุณได้รับต่อวันอาจจะมากเกินไป หรือไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในวันเดียว ถ้าทำไม่ทันจริงๆ ก็ควรแจ้งหัวหน้างาน เพื่อให้เขาช่วยแก้ปัญหา ดีกว่าให้งานทั้งหมดมากองอยู่ที่คุณ จนส่งผลกระทบไปยังแผนกอื่นๆ

7. ปิด Social Media ให้หมด

ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, YouTube ฯลฯ ต้องปิดให้หมด เพราะสิ่งเหล่านี้จะรบกวนสมาธิการทำงานสุดๆ ถ้าคุณตั้งใจแล้วว่าต้องทำงานให้เสร็จภายในวันนี้ ก็ปิดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นเสียก่อน

8. ใช้งานทีละแอพฯ

ถ้าจำเป็นต้องใช้แอพฯ เพื่อติดต่องานจริงๆ ก็ควรใช้แค่แอพฯเดียวเท่านั้น อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก เพราะอาจทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้

9. ใช้หลัก Pareto

อีกหนึ่งวิธีการจัดสรรเวลาทำงาน ใช้หลักการของพาเรโต โดยยึดหลัก 20/80 แบ่งออกเป็น 20% คืองานสำคัญ (80% ที่เหลือคืองานที่สำคัญรองลงมา) จาก 8-10 ชั่วโมงการทำงาน แล้วคิดดูว่า 80% ของเวลาทำงานในแต่ละวัน คุณให้ความทุ่มเทกับงานสำคัญ 20% นี้คุ้มค่าหรือยัง

10. ใช้ทักษะที่มีมาพัฒนาการทำงาน

ถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับการให้บริการคนอื่นๆ คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นทุกวัน มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคุณสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้พัฒนาตัวเอง สร้างแรงจูงใจให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเกิดความชำนาญแล้วคุณจะพบว่ามันง่ายมากที่จะทำงานให้มีความสุขทุกวัน ในส่วนของสายงานอื่นๆ ก็เช่นกัน

11. บล็อกเวลาไว้

บางคนอาจกำลังทะเลาะกับตัวเอง อีกใจก็อยากเม้าท์กับเพื่อนร่วมงาน อีกใจก็ต้องทำงานให้เสร็จ วิธีง่ายๆ คือ บล็อกเวลาสำหรับตัวเองไว้เลย “60 นาทีนี้ จะไม่มีการพูดคุย” ทำงานลูกเดียว

12. ทำงานแข่งกับเวลา

ต่อเนื่องจากข้อ 11 หลังจากตั้งเวลาไว้ 60 นาที ก็ลองแข่งกับเวลาดู ยิ่งคุณทำเสร็จเร็วเท่าไร ก็จะได้รีบไปเม้าท์กับเพื่อนเร็วเท่านั้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า คุณจะทำงานได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ

13. ทำทุกอย่างให้เป็นกิจวัตร

การเปลี่ยนนิสัยตัวเอง เป็นส่วนที่ยากที่สุด คุณจึงต้องมีความตั้งใจอย่างมาก พยายามบอกตัวเองว่า “งานต้องเสร็จๆๆๆ” จัดสรรเวลาให้ดี ทำทุกอย่างให้เป็นระบบ และทำอย่างต่อเนื่อง รับรองว่างานเสร็จชัวร์

14. เปลี่ยนสภาพแวดล้อม

การนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมทุกวัน ภาพตรงหน้าก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน การทำอะไรเหมือนเดิมซ้ำๆ ก็จะทำให้รู้สึกเบื่อได้ ลองยกแล็ปท็อปไปนั่งทำงานในร้านกาแฟ หรือมุมอื่นในสำนักงานเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานใหม่ๆ บ้าง

15. ออกกำลังกายตอนเที่ยงก็ไม่เลวนะ

ถ้าฟิตเนสอยู่ใกล้ที่ทำงาน จากเดิมที่เคยไปก่อนเข้างาน และหลังเลิกงาน ลองเปลี่ยนมาออกกำลังกายตอนเที่ยงดูบ้าง ตอนบ่ายพอกลับมาทำงานจะได้รู้สึกสดชื่น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

16. จดทุกอย่าง

บางครั้งความคิดดีๆ ก็มักจะมาตอนที่เรายุ่งๆ พอจะนำมาใช้ ก็ลืมไปแล้ว ทางที่ดีให้พกกระดาษ-ปากกา หรือสมาร์ทโฟนติดตัวไว้ เผื่อไอเดียเจ๋งๆ ผุดมาจะได้รีบจดไว้ ใครจะไปรู้ว่า ในอนาคตไอเดียเหล่านี้อาจจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้

17. แทนที่คำว่า “ทำไม่ได้” ด้วยคำว่า “ทำอย่างไร”

การเอาชนะความเบื่อหน่ายของการทำงานคือ การเอาชนะ อะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ ก็ลองหาคำตอบว่า งานนี้ต้องทำอย่างไร ถ้ามัวแต่นั่งคิดว่างานนี้ยากเกินไป สุดท้ายแล้วงานก็จะไม่เสร็จ คุณต้องก้าวข้ามกำแพงที่บอกตัวเองว่า “ทำไม่ได้หรอก” ให้ได้ เพื่อขยายกรอบการทำงานเดิมๆ ให้กว้างขึ้น

18. คิดจะพัก ก็พักเลย

มีหลายคนที่พยายามฝืนตัวเอง แต่ถ้ามันมาถึงขีดสุดแล้ว ทำไม่ไหวจริงๆ ก็จงหยุดพัก พักสมอง พักสายตา จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น และกลับมาทำงานต่ออีกครั้ง

19. จัดการเอกสารและอีเมล์วันละครั้ง

บังคับตัวเองไว้เลยว่าจะจัดการเอกสารที่กองอยู่บนโต๊ะ และจะตอบอีเมล์ เวลาไหน ตอนเช้า เที่ยง หรือเย็น เลือกช่วงเวลาที่คุณสะดวก แล้วจัดการให้หมดภายในครั้งเดียว

20. ทานของว่างเพื่อสุขภาพ

สิ่งที่คุณทานเข้าไปในแต่ละวัน จะผลกระทบต่อร่างกายแน่นอน แทนที่จะกินแต่น้ำหวาน น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบต่างๆ ให้เปลี่ยนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพดีกว่า เพราะส่วนมากหนุ่มสาวออฟฟิศจะไม่ค่อยได้ลุกจากเก้าอี้นัก จึงต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพ ทั้งความเครียด โรคอ้วน หรือโรคออฟฟิศซินโดรม ถ้าไม่มีเวลาออกกำลังกาย ก็ใช้วิธีเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพแทนก็ได้

จากทั้ง 20 ข้อที่กล่าวไปนี้ ถ้าคุณนำไปปรับใช้กับตัวเองได้สักข้อก็คงดี เพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้ามีความมุ่งมั่น และตั้งใจ ในท้ายที่สุด คุณจะพบว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่าที่คิดแน่นอน

ที่มา : https://www.marketingoops.com

แสดงความคิดเห็น

[blogger]

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.