ศึกษาดูงาน ตามกิจกรรม พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนากิจกรรมยั่งยืน ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ กลุ่มอารักขาพืช นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ตามกิจกรรม พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนากิจกรรมยั่งยืน ปี 2562 ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยอำเภอพนา และไร่ภูตะวัน  ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีเจ้าหน้าที่จาก กลุ่มอารักขาพืช และ เจ้าหน้าที่ภาคี  โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ทุกอำเภอรวม 45 ราย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال