ประชุมตรวจติดตามงานของ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดหาร พร้อมด้วยนายจารึก ศิริกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามงานของ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 ได้แก่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และโครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ต่อมาเวลา 16.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งให้กำลังใจ Young Smart Farmer ที่มาออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال