สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย เพื่อนำแนวทางที่ได้จาการสัมมนาไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

 ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال