ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้รับอนุมัติ จำนวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,546,700 บาท ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาศที่ 2


 


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال