บันทึกแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุเซินกา

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ได้มอบหมายให้นางมณีจันทร์ คำมุงคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวจิราวรรณ ศรีหาวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน ดำเนินการบันทึกแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุเซินกา เกษตรกรยื่นแบบ กษ01 จำนวน 2,901ราย ข้าวเสียหาย 9,437 ไร่ มันสำปะหลังเสียหาย 6,614 ไร่ ยางพาราและพืชผัก 139 ไร่ ณ วันนี้บันทึกแบบ กษ01 ได้1,773 ราย
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال