ประชุมเกษตรกรที่ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60

วันที่  3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเกษตรกรที่ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เกษตรกร 48 ราย สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال