การอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP) ปี 2560

วันที่ 29 -30 มีนาคม 2560 นายชื่น  คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นายมานะ  แป้นอ้อยนวส.ชำนาญการ และนางสาวชษิตา  เชื้อเมืองแสน นวส.ชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP) ปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ ศพก.อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 120 ราย
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال