ศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ปี 60

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายชื่น  คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง  มอบหมายให้นางสาวชษิตา  เชื้อเมืองแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร นำเกษตรกรผู้นำ จากอำเภอดงหลวง จำนวน 15 ราย และจากอำเภอเมือง หว้านใหญ่ ดอนตาล รวม 55 ราย ศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ปี 60 ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯและ ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้นำเป็นอย่างดี

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال