ประชุมเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มี.ค. 60 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายคมกริช ไตรยศ นวส.ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีภัครชานนท์ สายแก้ว นวส.ปฏิบัติการ และนายถาวร เผ่าภูไทย เข้าร่วมประชุมเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2 ณ ศพก.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ทั้งนี้นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ได้พบปะและมอบนโยบายการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال