โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเกษตรกรที่ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกร 81 ราย และติดตามการปรับปรุงฐานเรียนรู้ ศพก.ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال