การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสมจิตร บุทธิจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อบรมกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชน  วิทยากรโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมานคือกลุ่มผลิตข้าวปลอดภัยบ้านโคกหินกอง ต.หนองสูงใต้และกลุ่มผลิตข้าวปลอดภัยบ้านภู ต.บ้านเป้า รวมเ 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال