การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศดปช.จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมกับ นางชษิตา เชื้อเมืองแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการการ สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรม การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศดปช.จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2  ณ ศดปช.ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรสมาชิก ศดปช. 20 ราย โดยหลักสูตรครั้งนี้ เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการ ตรวจธาตุอาหารในดิน เเปลผลจากการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช เเละผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال