ออกติดตามแปลงไร่นาสวนผสมที่มีผลงานเด่น


นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะ ออกติดตามแปลงไร่นาสวนผสม ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแปลงที่มีผลงานเด่น เพื่อเตรียมประกวดแข่งขันระดับเขต (สสข. เขต 4 จ. ขอนแก่น) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال