ออกติดตามและให้คำแนะนำส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน            นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามและให้คำแนะนำส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน และการผลิตมะนาวนอกฤดูแก่เกษตรกร ณ บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال