กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมจัดเวทีชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ            นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมจัดเวทีชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ณ บ้านเหล่าน้อย หมู่ ๔ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال