มุกดาหารจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๕

จังหวัดมุกดาหาร จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๕ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ “หน่วย-บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายบุญยืน คาหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด-มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อาเภอ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร มาร่วมงานและรับบริการจานวนมาก ทั้งนี้ นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้กากับดูแลการจัดงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านคาพอก ตาบลโนนยาง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال