เกษตรจังหวัดมุกดาหารพิจารณาคัดเลือก จนท. ดีเด่น ปี 54

            นายธนัญ โกศัลวัฒน์ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอดีเด่น ปี 2554 โดยพิจารณาจาก ผลงานในระดับพื้นที่ เอกสารข้อมูล และการแสดงวิสัยทัศน์ สรุปผลการคัดเลือก ดังนี้ เกษตรอำเภอดีเด่น ได้แก่ นายเพิ่มศักดิ์ เขาเขจร เกษตรอำเภอหนองสูง เกษตรตำบลดีเด่น ได้แก่ นายประมวล ปัททุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง และเจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานด้านเคหกิจเกษตรดีเด่น ได้แก่ นางมณีจันทร์ คำมุงคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง ดำเนินการตัดสินการประกวด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ประกวดเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรดีเด่น
ประกวดคัดเลือก
นักวิชาการ แสดงวิสัยทัศน์ 1
นักวิชาการ แสดงวิสัยทัศน์ 2
นักวิชาการ แสดงวิสัยทัศน์ 3
นักวิชาการ แสดงวิสัยทัศน์ 4
นักวิชาการ แสดงวิสัยทัศน์ 5
นักวิชาการ แสดงวิสัยทัศน์ 6

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ภาพ/ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال