การออกเก็บข้อมูลประกวด คัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ระดับเขต ปี 2552

 

นายโสพิศ ปัญญบุตร นายโสพิศ ปัญญบุตร และคณะกรรมการจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ออกเก็บข้อมูลประกวด คัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ระดับเขต ปี 2552 ของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ศูนย์ข้าวฯ ประเภทข้าวหอมมะลิตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง และศูนย์ข้าวฯ ประเภทข้าวอื่นๆ ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี โดย นายบรรจง ร่วมสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552
 

พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال