บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

ส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร
ส่งเสริมประสานงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูปและด้านการตลาด
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ได้แก่
- บริการข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ทางการเกษตร
- บริการให้คำปรึกษาทางการเกษตร (ด้านพืช) และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- บริการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ขอจดทะเบียนผู้ปลูกพืช/ออกใบรับรองเกษตรกร
- การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนหรือการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
- การถ่ายทอดความรู้ แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / กลุ่มยุวเกษตรกร / กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
- บริการลงทะเบียนผู้ประสบภัยธรรมชาติ / จ่ายเงินชดเชยความเสียหาย
- บริการขึ้นทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

หน้าที่หลัก

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ภายในสํานักงานเกษตรจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป   ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและ ยานพาหนะ  การจัดทําและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และ แจกจ่ ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสาน ราชการทั่วไปของสํานักงาน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กร เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย
4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
5) สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอในการ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน
6) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 7) ประสานการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

1) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต การเกษตร
2) ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิต การเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
3)  ดําเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและ จัดการผลผลิต และการให้บริการทางการเกษตร
4) ดําเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการ ผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และ ประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร
5)  สนับสนุนการดําเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอในการ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการ ผลผลิตในจังหวัด
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

1) ศึกษา วิเคราะห์และดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ พั ฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช  การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการ จั งหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตาม ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบ สารสนเทศ
3) ศึกษา พัฒนาวิธีการดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุง กระบวนการทํางานในพื้นที่ และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา แผนของชุมชน
5) สนับสนุนสํานักงานเกษตรอําเภอในการจัดทําแผนงาน/โครงการ ส่ งเสริมการเกษตร และการจัดทําข้อมูลสารสนเทศระดับอําเภอ
6) ติดตาม ประเมินผล  รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานใน ภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานอารักขาพืช

1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดําเนินงานด้านการอารักขาพืชใน จังหวัดและดําเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
2)  สํารวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพชื
3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและ เกษตรกร
4) ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คําปรึกษา แนะนําด้านเทคโนโลยี การอารั กขาพืช
5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานด้านการอารักขาพืช ในจังหวัด
6) ประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ธรรมชาติ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายنموذج الاتصال