เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

 วันที่ 21 เมษายน 2565 นายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางวิราวรรณ ผากา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รุ่นที่ 7 จังหวัดมุกดาหาร ออกจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ในการสร้างการรับรู้ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มและวางแผนการดำเนินงานกลุ่ม ตามกระบวนการ AIC รวมทั้งการเขียนและเสนอโครงการแก่หน่วยงานภาครัฐ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ เกษตรกรเป้าหมายคือผู้นำชุมชนของบ้านคำชะอีทั้ง 4 หมู่ จำนวน 10 ราย มีความสนใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี คาดว่าจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มและถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในกลุ่มต่อไป


ภาพ/ข่าว เชาวพล พ่ออามาตย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال