ประกวดราคาจ้างเหมานักวิจัยในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมานักวิจัยในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال