กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

15 สิงหาคม 2560 กลุ่มอารักขาพืชจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 4 เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมเกษตรกร ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคำชะอี (ตำบลคำชะอี) เป้าหมาย 20 ราย
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال