โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางอุไรเเพ หาทวีเเสน  นักว้ชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมกับ นายชำนาญ  เมืองโคตร  ประธานเครือข่าย ศจช.จังหวัดมุกดาหาร  เป็นวิทยากร บรรยายความรู้ เรื่อง โรคเเละเเมลงศัตรูพืช เเละการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  เเก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ  หอประชุมอำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال