อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 60

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายชื่น  คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นางสาวชษิตา  เชื้อเมืองแสน นวส.ชำนาญการ ดำเนินการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 60 กิจกรรม พัฒนาเกษตรผู้นำ ครั้งที่ 2 ณ ศพก.อ.ดงหลวง เป้าหมาย 50 ราย แต่มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 54 ราย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนางเจนจิรา คำมุงคุณประธานศพก.อ.ดงหลวง เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงหลวง และเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ได้รับการสนับสนุนวิทยากรพร้อมทั้งวัสดุในการฝึกปฏิบัติผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال