14 ตุลาคม 2552 17 พฤศจิกายน 2552 2553 2554 2563 5 ประสาน 9101 9 ธันวาคม กฐินพระราชทาน กต.ตร. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรีดยาง กลยุทธ์ กลุ่มทอผ้าไหมดั้งเดิมหนองสูง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช กษ01 กัญชง กัญชา กัญชา กัญชง กันยายน การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สิทธิ์ของเกษตรกร หน้าที่ของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก การแข่งขันกีฬา การคัดเลือกคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร การจัดงาน การจัดสัมมนา การจำแนกองค์ความรู้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การดำเนินงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การทำนาโยน การนิเทศงาน การปฏิบัติการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ การประกวด การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย การประกอบอาชีพ การประชุม การประชุมกรมการจังหวัด การประชุมเกษตรอำเภอ การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ การประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร การประชุมสัมมนาเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน การปลูก การปลูกข้าวแบบลดต้นทุน การปลูกผัก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การแปรรูปและถนอมอาหาร การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การผลิตและอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ การฝึกอบรม การเลี้ยงปลาหมอ การเลี้ยงไส้เดือน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร การอบรม การออกติดตาม กำจัดศัตรูพืช กำนัน กิจกรรมจิตอาสา กีฬาไตรภาคี กุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกร เกษตรกรดีเด่น เกษตรกรรมทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เกษตรตำบลดีเด่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรน่ารู้ เกษตรมุกดาหาร เกษตรอำเภอคำชะอี เกษตรอำเภอดงหลวง เกษตรอำเภอดีเด่น เกษตรอำเภอหนองสูง เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอีสาน เกษียณ แก้ไขปัญหา ไก่งวง ขายทอดตลาด ข้าราชการ ข่าว ข้าวกล้องปลอดสารพิษ ข่าวจากกลุ่มฝ่าย ข่าวจากอำเภอ ขาวดำ ข้าวนาปี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ข่าวสารจากเกษตรอำเภอ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข้าวอินทรีย์ ขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แข่งขัน ไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีน คณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน คณะติดตามนิเทศงาน คณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 คลินิกเกษตร คัดเลือก คำรณ หว่างหวังศรี คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร คู่มือ เครือข่าย เคหกิจเกษตร เคารพธงชาติ โคก หนอง นา โมเดล โครงการ โครงการ 2564 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โครงการไทยนิยม โครงการประกันรายได้ โครงการปุ๋ยลดต้นทุน โครงการพัฒนาด้านอ้อย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว ปี 2557 โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการรับจำนำข้าว โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ฆ่าเชื้อ งบประมาณ งานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร งานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2555 งานเกษตรแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานแตงร้าน งานราตรีสโมสรมุกดาหารรวมใจ เงาะ จดหมายข่าว จังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จัดกระบวนการเรียนรู้ จัดงาน จุดบริการประชาชน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานด้านเคหกิจเกษตรดีเด่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ช่อง 3 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ชาวไร่อ้อย ชี้แจง ชีวภัณฑ์ เชื่อความสัมพันธ์ โซนนิ่ง ดร.บุญร่วม คำจันทราช ดร.วิมล จันทรโรทัย ด้วงแรด ดินและปุ๋ย ดีเด่น เดือนธันวาคม ต้นกล้าอาชีพ ตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ตรวจสต๊อกข้าว ตลาดเกษตรกร ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ตลาดข้าวครบวงจร ตลาดนัดข้าวเปลือก ตลาดนัดสีเขียว ตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ตลาดอินโดจีน ต้อนรับ ตะกร้าพลาสติก ตักบาตร ตำบลคำบก ตำบลชะโนด ตำบลชะโนดน้อย ตำบลโชคชัย ตำบลดงเย็น ตำบลดงหลวง ตำบลโนนยาง ตำบลบ้านซ่ง ตำบลบ้านเป้า ตำบลโพนทราย ติดตาม ติดตามงาน ติดตามสถานการณ์ ตุลาคม เตรียมการ เตือนการระบาดศัตรูพืช แตงร้าน ถนอมอาหาร ถวายพระพร ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ ปฏิญาณ ถั่วลิสง ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ถูกทั้งแผ่นดิน ท่องเที่ยววิถีเกษตร ทอดผ้าป่า ทอผ้าดั้งเดิม ทักษะ ทำเนียบเจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตร ทำยางแผ่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธารจินดา นโยบาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นางจันจิรา สายรอด นางจันทร์จิรา จินาวรณ์ นางเจนจิรา คำมุงคุณ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร นางสาวธมกร ไชยบุบผา นางสาวสมจิต บุทธิจักร์ นางสุมามาลย์ สายชมภู นางอรจิรา มุ่งดี นางอุไรแพ หาทวีแสน นายคมกริช ไตรยศ นายจารึก ศิริกุล นายชยันต์ ศิริมาศ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายธนัญ โกศัลวัฒน์ นายนิคม อุทยารักษ์ นายบรรจง ร่วมสุข นายบุญมาก พ่ออามาตย์ นายบุญร่วม คำจันทราช นายประจัญ ขันพิมล นายประเวช สุขพอดี นายประสงค์ ประไพตระกูล นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ นายร่มไม้ นวลตา นายวันชัย ประยงค์หอม นายวัลลภ อุ่นจิตรพันธุ์ นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร นายศุภชัย โพธิ์สุ นายสนอง ศรีประสาร นายสังการ เมืองมา นายสินสมุทร โนนมี นายสุวิทย์ จัทร์หวร นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอาคม ศรีประภาพงศ์ นายอำเภอคำชะอี นายอำเภอดงหลวง นายโอฬาร พิทักษ์ นายโฮม อุคำ น่าสนใจ นำเสนอ นิเทศงาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ แนวทาง แนะนำ บทความเกษตร บรรยาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บ่อทอง บันทึกข้อมูล บ้านเป้า บ้านสวย เมืองสุข บุญสำนักงาน ใบรับรอง ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ประกวด ประกวดราคา ประกวดหมู่บ้าน อพป. ประกันรายได้ ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ประกาศเจตจำนงสุจริต ประกาศเจตนารมณ์ ประกาศสอบราคา ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ประกาศอำเภอเมืองมุกดาหาร ประชาสัมพันธ์ ประชุม ประชุมเกษตรกร ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ประชุมใหญ่สามัญ ประธาน ประเภทข้าวหอมมะลิ ประเมินผล ประสบการณ์ ประสานงาน ประหยัดพลังงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกข้าว ปลูกป่า ปลูกผัก ปลูกยางพารา ปัญหา-อุปสรรค ปาล์มน้ำมัน ปิโตเลียม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปุ๋ย ปุ๋ยลดต้นทุน เปิดงาน แปรรูป แปลงต้นแบบ แปลงใหญ่ แปลงใหญ่ข้าว แปลงใหญ่ระดับประเทศ ผลการดำเนินงาน ผลผลิตสูง ผักปลอดภัย ผักปลอดภัยไร้สารพิษ ผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ผักไร้ดิน ผักหวานป่า ผักไฮโดรโปนิกส์ ผ้าหมักโคลน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่ความรู้ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการปฏิบัติงาน แผนแม่บท ฝ้ายตะหลุง พนักงานราชการเฉพาะกิจ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระใหญ่ ศูนย์รวมใจชาวมุกดาหาร พอสว. พัฒนา พัฒนาผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พัฒนาผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร พันธุ์พืชพระราชทาน พันธุ์ยางพารา พายุ พาแลง พิธี พืชพลังงานทดแทน พืชไร่ พืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจหลัก เพลงของชีวิต เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ ไฟฟ้าพลังน้ำ ไฟไหม้ ภัยพิบัติ ภัยแล้ง ภาวะการผลิตพืช ภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน มกราคม ม.ขอนแก่น มหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มหกรรมสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือ มอบเงินสนับสนุน มอบปัจจัยการผลิต มอบผ้าห่มกันหนาว มอบรางวัล มอบสิ่งของ มะขามเปรี้ยวฝักโต มันสำปะหลัง มุกดาหาร เทรดแฟร์ แม่บ้านเกษตรกร แมลงศัตรูธรรมชาติ ไม้ผล ยางพารา ย้าย เยี่ยมเยียน รดน้ำดำหัว ร่วมต้อนรับ ร่วมเป็นเกียติ ร่วมพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับอำเภอ ระบบส่งเสริมการเกษตร ระบบสารสนเทศด้านการเกษตร ระบาด รัฐบาล รัฐมนตรี รับมอบเงิน รับเสด็จ ราคายุติธรรม รางวัล ราชพิธี รายการ เกษตรโลก เกษตรเรา รายการโทรทัศน์ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี รีสอร์ท เร่งด่วน โรคใบด่างมันสำปะหลัง โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกษตรจังหวัดมุกดาหาร โรคพืชและแมลง โรคไหม้ข้าว โรคไหม้ข้าวระบาด โรงเรียนเกษตรกร โรงเรียน ตชด การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านแวง ไรแดง ไร่นาสวนผสม ลงแขกเกี่ยวข้าว วัดผลการปฏิบัติงาน วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน วันเกษตรกร วันข้าราชการพลเรือน วันยุทธหัตถี วันรณรงค์การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด วันสตรีสากล วันสำคัญ วิถีถิ่น วิถีไทย วิทยากร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ วิสาหกิจชุมชน เวทีเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศดปช. ศพก. ศัตรูข้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ศาลาขาว ศึกษาดูงาน ศูนย์ 3 วัย ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง สงกรานต์ ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สต็อกข้าว สถานีวิทยุ สถาบันเกษตรกรดีเด่น ส.ป.ก. ส้มเขียวหวาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมัครงาน สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุนไพร สยามแม็คโคร สวนปาล์ม สวนปาล์มน้ำมัน ส.ว.พบประชาชน สอบแข่งขัน สะเก็ดข่าว สัตว์น้ำ สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ สัมมนาเวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สาระดีดี สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น สำนักงานเกษตรจังหวัดมุก สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 สินค้า สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าสหกรณ์ สิริมงคล สื่อมวลชน ไส้เดือน หน่วยงานราชการ หนอนกระทู้กล้า หนอนใยผัก หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือราชการ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หมู่บ้านดีเด่น หลักการในการบริหารงาน หว้านใหญ่ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร หอยเชอรี่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไหว้ศาลปู่ตา องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม องค์ความรู้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อบจ.มุกดาหาร อบรม อปท. ออกติดตาม ออกพบปะเกษตรกร ออกหน่วยบริการ อ้อย อ้อยโรงงาน อาชีพ อาชีพทำนา อาชีพทำไร่ อาชีพทำสวน อาชีพไร่นาสวนผสม อาชีพเสริม อาสาสมัครเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอ อำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวง อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอหนองสูง อำเภอหว้านใหญ่ อุทกภัย โอท็อป Agricultural Tourism Agrimap Big Cleaning Day Conference CoO Covid-19 DW e-bidding Fabric Facebook Live Ferment Fermented mud cloth Field Day GAP GIS GPS Harvest high yields of good quality rice Hydroponics KM KM Team knowledge management MOU Mud Mukdahan News News of the Provincial Agriculture Office Mukdahan Nong Sung OTOP person Provincial Agriculture Provincial Agriculture Office Mukdahan PW Sanook Farmer Market Slider Smart farmer T&V System ver video Year End Conference Young Smart Farmer YSF zoning

มาตรการการจัดการด้วงแรดในมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน

ด้วงแรดระยะตัวเต็มวัยเท่านั้นที่เป็นศัตรูพืช โดยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมัน ทำให้ทางใบหักง่ายและยังกัดเจาะทำลายยอดอ่อนทำให้ทางใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายรูปสามเหลี่ยมถ้าต้นพืชถูกทำลาย ทำลายมากๆ  ทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกร็น รอยแผลที่ถูกด้วงแรดกัดนั้นเป็นเนื้อเยื่ออ่อน   จึงเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าวเขามา วางไข่ หรือทำให้เกิดโรคยอดเน่าจนทำให้ต้นพืชตายได้ในที่สุด

ด้วงแรดมีอายุยืนยาวหลายเดือนและมีการผสมพันธุ์หลายครั้ง ด้วงแรดเพศเมียจะรับการผสมพันธุ์และวางไข่เมื่อออกจากดักแด้แล้ว 40 - 50 วัน  และเมื่อได้รับการผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวจะสามารถวางไข่ที่สมบูรณ์ได้นานถึง 130 วัน  ปกติวางไข่ครั้งละ 10 - 30 ฟองสูงสุดประมาณ 152 ฟองโดยด้วงแรดชอบวางไข่ในที่ที่มีความชื้นพอเหมาะอุณหภูมิระหว่าง 20 - 30 องศาเซลเซีลเซียส

ตัวเต็มวัยมีอายุ 90 - 120 วัน                             ระยะไข่ 10 - 12 วัน

ระยะดักแด้ 23 - 28 วัน                     ระยะหนอน 80 - 150 วัน

ด้วงแรดมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์    และวางไข่ตามซากเน่าเปื่อยของลำต้นหรือตอของต้นมะพร้าว ปาล์มน้ำมันซากพืชที่เน่าเปื่อย  เช่น   ซากเปลือกมะพร้าว    และทะลายปาล์ม กองมูลสัตว์เก่า   กองปุ๋ยคอก กองปุ๋ยหมัก   กองขุยมะพร้าว   กองขี้เลื่อย  กองกากเมล็ดกาแฟ และ กองขยะ เพื่อให้หนอนวัยต่างๆ มีอาหารเพียงพอจนถึงระยะดักแด้และเป็นตัวเต็มวัย   ดังนั้น มาตรการการจัดการด้วงแรดจึงเน้นที่จัดการกับแหล่งผสมพันธุ์และแหล่งวางไข่ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

1. สำรวจบริเวณที่เป็นแหล่งผสมพันธุ์และวางไข่ดังกล่าวข้างต้น   โดยการคุ้ยดูใต้กอง หากพบตัวหนอนด้วงแรดให้จับทำลายทันที    และเกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 ซม.  เพื่อป้องกันการวางไข่

2. เกลี่ยกองทลายปาล์ม    หรือเศษซากพืชที่ใช้คลุมโคนต้น   เพื่อรักษาความชื้นในช่วงแล้ง     ให้สูงไม่เกิน 15 ซม. โดยเฉพาะฤดูผสมพันธุ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

3. ใส่เชื้อราเมตาไรเซียมตามกองซากพืช   กองมูลสัตว์ที่อยู่ตามสวนมะพร้าว และสวนปาล์มที่เริ่มมีการย่อยสลายแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยสามารถติดต่อของเชื้อราเมตาไรเซียมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

4. หากพบการทำลายของด้วงแรดในต้นพืช    ให้ใช้กับดักฟีโรโมนล่อตัวเต็มวัยเพื่อจับทำลาย   หรือใช้ผสมผสานกันระหว่างกับดักฟีโรโมนและการทำกองล่อ

รายละเอียดวิธีป้องกันกำจัด

1. การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม คือการกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ลงทุนน้อย และสะดวกเพราะอยู่บนพื้นดิน สามารถกำจัดไข่ หนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย ไม่ให้เพิ่มปริมาณได้ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
    1.1 เผาหรือฝังซากลำต้นหรือตอของมะพร้าว
    1.2 เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว์ให้กระจายออกโดยมีความสูงไม่เกิน 15 ซม.
    1.3 ถ้ามีความจำเป็นต้องกองมูลสัตว์นานเกินกว่า 2 - 3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง  หรือนำใส่ในถุงปุ๋ยผูกปากให้แน่นและนำไปเรียงซ้อนกันไว้

2. การควบคุมโดยวิธีกล   ทำความสะอาดบริเวณคอมะพร้าวหรือปาล์มตามโคนทางใบสม่ำเสมอ  หากพบรอยแผล เป็นรูใช้เหล็กแหลมแทงหาด้วงแรดเพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของด้วงแรด

3. ควบคุมโดยชีววิธี ใช้เชื้อราเมตาไรเซียมโดยทำกองล่อ ดังนี้
    3.1 ใช้ต้นมะพร้าวตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 2 เมตร   จำนวน 8 ท่อน ทำขอบด้วยการวางท่อนมะพร้าวให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 2 ชั้น หรือการใช้ท่อนมะพร้าวทำขอบชั้นเดียว
    3.2 ขุดดินภายในกองให้ลึกประมาณ 0.5 เมตร แล้วใส่ขี้เลื่อย    หรือขุยมะพร้าวผสมเศษหญ้าแห้งและปุ๋ยคอกให้เต็มกองล่อ การเติมมูลวัวในกองล่อสามารถล่อให้ตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ได้เป็นจำนวนมาก
    3.3 รดน้ำเพิ่มความชื้นในกองล่อ   เพื่อให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี       หาวัสดุคลุมกองล่อเช่นทางมะพร้าวหรือเศษใบไม้ เพื่อรักษาความชื้นในกองล่อ
    3.4 หลังการทำกองล่อ 2 - 3 เดือน ตรวจปริมาณหนอน     จะเริ่มพบด้วงแรดมาวางไข่  และเจริญเป็นตัวหนอนเมื่อพบหนอนด้วงแรด ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในอัตรา 400 กรัมต่อกองล่อ คลุกผสมลงในกองล่อให้ทั่ว เชื้อราเขียวในกล่องล่อจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าวได้นานประมาณ 6 - 12 เดือน

ข้อควรระวังในการใช้เชื้อราเมตาไรเซียม

1. ราเขียวเมตาไรเซียมต้องการความชื้นสูงในการงอก จึงควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ในช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนต้นหนาว

2. หลีกเลี่ยงการใช้ในช่วงที่มีแสงแดดจัดเช่นเวลากลางวัน ควรใช้ช่วงเวลาเย็น พลบค่ำหรือหลังพระอาทิตย์ตก

3. ผู้ใช้ควรสวมเครื่องป้องกัน เช่น ใช้ผ้าปิดปากและจมูก    เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาละอองเชื้อเข้าระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อาจทำให้เกิดอาการผื่นคันได้

4. ใช้กับดักฟีโลโมน ล่อตัวเต็มวัยแล้วจับทำลาย   เพื่อลดการขยายพันธุ์และประชากรด้วงแรดในรุ่นต่อไปปัจจุบัน สามารถสังเคราะห์ฟีโรโมนด้วงแรดผลิตในรูปการค้าได้แล้ว   มีอายุการใช้งานประมาณ 2 - 3 เดือน  ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ  ถ้าอุณหภมิสูงฟีโรโมนจะระเหยเร็ว    ลักษณะของกับดักฟีโรโมนประกอบด้วยถังพลาสติก   และสังกะสีแผ่นเรียบสีดำประกอบกันดังรูป เมื่อด้วงแรดเมื่อด้วงแรดได้กลิ่นฟีโรโมนจะบินเข้าหาต้นกำเนิดเมื่อมาถึงกับดักจะชนแผ่นเรียบเหนือถัง และตกลงในถังเก็บทำลายได้โดย 1 กับดัก
สามารถใช้ใด้กับพื้นที่ 10 - 12 ไร่
เอกสารอ้างอิง : กรมวิชาการเกษตร. 2556.  เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวที่เกาะสมุย.
[blogger]

Author Name

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.