การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖            นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال