ประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปี 53

ประกวดศูนย์บริการ

จังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลระดับจังหวัด ปี 2553 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2553 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดขึ้นดำเนินการ ประกอบด้วยภาคส่วน อปท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น มีเกษตรจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผลการประกวด ดังนี้ อันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี อันดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง อันดับที่ 3 ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย และอันดับชมเชย ได้แก่ ศูนย์บริการฯ ตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวง ศูนย์บริการตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง

ศูนย์บริการฯ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล ศูนย์บริการฯ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดและเงินรางวัลการประกวดศูนย์บริการฯ จำนวน 29,000 บาท


พรศิลป์ พันธ์วงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / ภาพ-ข่าว

Admin

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง...

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال